Vanredni učenici

Vanredni učenici

 

Распоред консултација за ванредне ученике

у фебруарском испитном року 2018/2019.

У распореду су објављени термини првих часова консултација, а остали часови ће бити заказани по договору са предметним наставницима.

Уколико дође до померања  неког термина промене ће

бити благовремено објављене на сајту школе и на огласној табли

(све премене ће бити обележене црвеном бојом) .

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ  

Р. бр

Предмет

Испитна комисија / испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

 

1.

Српски језик  и књижевн.

Нинослава Тошић (матурски)

17.1.2019 у 14.00/ kаб 17

2.

Енглески језик , Француски језик

Ђорђевић Ивана

(4. разред)

 

3.

Историја

 Малићевић Шућро

14.1.2019.  у 10.40/   

4.

Социологија

Манић Александра

17.1.2019.  у 10.40/   

8.

Устав и права грађана

Манић Александра

17.1.2019.  у 10.40/   

9.

Филозофија

 Спасић Јелана

Понедељком у 9.35

четвртком у 9.35

10.

Ликовна култура

Ђорђевић Богдан

18.1.2019.  у 13.00

12.

     

13.

Математика

Јовановић Драгана

16.1.2019. u 10.40h/

14.

Веронаука

Панчић Мирослав

18.1.2019. u 11.30h/

15.

Физика,

Основе електротехнике и електронике (машинство)

 Поп Крстић Милорад

16.1.2019. u 11.30h/

16.

Хемија

Николић Мирјана

17.1.2019. u 12.20h/ каб 41

17.

Биологија, 

Екологија и заштита ж.с.

Маринковић Ивана

16.1.2019. у 10.40/  

Договор о даљем току консулт.

18.

Географија

Костић Јадранка

 

19.

Грађанско в. 1. разред

Митић Душанка

 

20.

Грађанско в. 2. 3. 4. разред

Ђурић Јовица

 

21.

Музичка уметност

Николић Дејан

 

22.

Предузетништво

Марковић Наташа

 

 

САОБРАЋАЈ

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини консултација ванредних ученика

 

Кабинет

1.

Саобраћајни системи

 

Јанковић Бојан

15.1.2019. у 14.00

каб 15

2.

Моторна возила

1. и 2. р. Возачи мот. воз.

3.р. техничари

 

Станковић Марија

 

 

3.

Мотори и Моторна возила

2. и 4. раз. техничари д.с.

+ изборни на матурском

 

Јанковић Бојан

15.1.2019. у 14.00

каб 15

4.

Основи саобраћајне психологије

 

Ранчић Жана

 

 

5

Регулисање саобраћаја ТДС

 

Маринковић Драгана

 

 

6

Безбедност саобраћаја

 

Јанковић Бојан

 

 

7.

Организација превоза

 

Николић Владимир

 

 

8.

Превоз путника и робе 3р

 

Николић Владимир

 

 

9.

Основи путева и улица

 

Маринковић Драгана

15.1.2019. у 14.00

каб 15

10.

Интегрални транспорт

 

Јанковић Бојан

 

 

11.

Саобраћајна инфраструктура

 

Јанковић Бојан

 

 

12.

Транспортно право и шпедиција

 

Јанковић Бојан

 

 

13.

Терет у транспорту

 

Маринковић Драгана

 

 

14.

Шпедиција

 

Јанковић Бојан

 

 

15.

Економика и организација саобраћаја

 

Марковић Наташа

 

 

16.

Практична настава

3.  разред возачи

 

 

 

 

17.

Практична настава

1. и 2. р. техничари д.с.

1 и 2.р возачи

.

 

Поповић Предраг

15.1.2019. у 14.00

каб 15

18.

Практична настава

 4. разред

 

 

 

 

19.

Специјалистички испити:

- Безбедност друмског саобраћаја

 

Маринковић Драгана

15.1.2019. у 14.00

каб 15

20.

Специјалистички испити:

- Психологија и етика

 

Ранчић Жана

Радним даном

 пре подне

 

21

Специјалистички испити:

- Возила

 

Јанковић Бојан

 

 

22

Специјалистички испити:

- Прописи о безбедности саобраћаја

 

Поповић Предраг

15.1.2019. у 14.00

каб 15

23

Одбрана специјалистичког испита

 

Николић Владимир

14.1.2019. у 14.00

Каб 15

24

Специјалистички испити:

- Практична настава саобраћаја

 

Николић Владимир

 

 

25

Електрични и електронски уређаји на возилу

 

Вацић Саша

 

 

26

Завршни, матурски испит

 

Николић Владимир

14.1.2019. у 14.00

Каб 15

27

Терет у саобр. и механизација претовара

 

Маринковић Драгана

 

 

 

МАШИНСТВО

Р. бр

Предмети

Испитна комисија

Испитивач

Термини консултација ванредних ученика / кабинет

1

-Организација рада

 

Јовановић Јасмина

 

 

2

Моторна возила

 

Станковић Марија

 

 

3

Машински елементи

 

Манчић Станка

17.1.2019. у 14.00

Каб 4

4

Техничко цртање – за подручје рада - саобраћај

 

Живковић Радмила 

 

 

5

Техничко цртање са нацртном геометријом– за подручје рада - машинствој

 

Јовановић Јасмина

 

 

6

Термодинамика и термотехника

 

Манчић Станка

 

 

7

Аутоматизација производње и флекс. системи

 

Манчић Станка

 

 

8

Основи Машинства,

Механика са основима машинства

 

Манчић Станка

 

 

9

Технологија материјала

 

Манчић Станка

 

 

10

Механика 2.р

Техничка механика

 

Живковић Радмила 

 

 

11

Хидраулика и пнеуматика

 

Манчић Станка

 

 

12

Пројектовање технолошких система

 

Вељковић Весна

Алексић Војислав

Пејчић Братислав

 

 

13

Машински материјали – за 3. степен

 

Станковић Марија

 

 

14

Технологија за компјутерски управљане машине

 

Вељковић Весна, Радмила Ж.

 

 

15

Практична настава  3.р

 

Живковић Радмила 

 

 

16

Програмирање за комп. управљане машине

 

Калаџиски Саша

 

 

17

Моделирање маш. ел. и констр.

 

Вељковић Весна

 

 

18

Рачунари у машинству

 

Вељковић Весна

15.1.2019. у 13.10

 

19

- Конструкција алата и прибора

- Основе конструисања

 

Вељковић Весна

 

 

20

Контрола квалитета

 

Вељковић Весна

 

 

 

 

 

 

Obrazovanje odraslih je deo sistema obrazovanja u Srbiji koje pruža mogućnost odraslima da steknu potrebne kompetencije i kvalifikacije za lični i profesionalni razvoj, lakše zapošljavanje kao i društveno odgovorno ponašanje.

 

Prekvalifikacija i dokvalifikacija

Srednje škole čiji su obrazovni profili verifikovani imaju mogućnost da vrše dokvalifikaciju i prekvalifikaciju.
Nakon završenog srednjeg obrazovanja i vaspitanja u školu može da se upiše lice radi prekvalifikacije i dokvalifikacije.

Prekvalifikacija se odnosi na one kandidate koji žele da se obrazuju za neki drugi obrazovni profil u odnosu na onaj koji su završili, u istom trajanju bez obzira na područje rada. Primer su kandidati koji su završili neki obrazovni profil u trajanju od 3 godine i žele da se obrazuju za neki drugi profil, ali on mora biti takođe u trajanju od 3 godine.

Dokvalifikacija se odnosi na one kandidate koji žele da se obrazuju za neki drugi obrazovni profil u dužem trajanju, bez obzira na područje rada. Najčešći primer su kandidati koji su završili srednju školu na obrazovnim profilima u trajanju od 3 godine i žele da završe dodatno četvrtu godinu.

Uslovi upisa kandidata koji žele da prođu kroz program prekvalifikacije i dokvalifikacije propisani su članom u Zakonu o srednjoj školi.

Učenik koji je upisan u program prekvalifikacije polaže ispite iz stručnih predmeta koje određuje nastavničko veće škole u koju je upisan.

Učenik koji je upisan u program dokvalifikacije polaže dodatne ispite iz predmeta čiji se sadržaji razlikuju od prethodno položenih, predmeta koji nisu bili utvrđeni nastavnim planom i programom (razlika predmeta) i završni ispit.

 

Vanredno školovanje

Vanredan učenik prvog razreda škole je lice upisano u prvi razred srednjeg obrazovanja i vaspitanja ili obrazovanja za rad i starije je od 17 godina.

Vanredno školovanje, učenici imaju pravo da se upišu u odgovarajući razred najkasnije do 31. avgusta, osim ako je započet postupak po zahtevu za zaštitu prava učenika, kada se vrši upis po okončanju postupka.

Vanredni učenici upisuju se u prvi razred u junskom roku na osnovu konkursa koji raspisuje Ministarstvo prosvete i koji mora biti objavljen do prvog maja.

 

Nastavak prekinutog školovanja

Osobe koje su iz određenih razloga napustile srednju školu, odnosno prekinule obrazovanje imaju pravo da nastave školovanje u istom trajanju po osnovu zakona o srednjoj školi.

Da bi završili započeto obrazovanje, vanredni učenici moraju da se upišu do 31. avgusta. Učeniku će biti priznati svi ranije završeni razredi. Rešenjem koje donosi direktor škole, biće određeni dopunski ipiti koje učenik mora da položi. Nakon što položi sve dopunske ispite učenik polaže ispit razreda u koji se upisao.

Specijalističko i majstorko obrazovanje

U stručnu školu radi sticanja specijalizacije, može da se upiše kandidat koji ima završenu odgovarajuću školu i ima najmanje dve godine radnog iskustva.

Specijalističko i majstorsko obrazovanje moguće je steći u stručnim školama i ono traje jednu ili dve godine. Pored redovnog obrazovanja, u stručnim školama kandidati mogu da steknu i obrazovanje za rad u trajanju od dve godine i stručno osposobljavanje i obuku u trajanju od godinu dana.

Posebni programi za obrazovanje odraslih u trajanju od dve i tri godine, programi obuke, programi stručnog i specijalističkog (majstorskog) obrazovanja i ostali programi ostvaruju se u školama za odrasle.

Program

Po završetku programa specijalističkog, odnosno majstorskog obrazovanja polaže se majstorski ispit na kojem se proveravaju veštine i znanja potrebne za obavljanje zanimanja za koje se kandidat prijavio. Program majstorskog ispita donosi ministar na predlog Saveta za stručno obrazovanje. Nakon položenog ispita kandidatu se izdaje javna isprava koja to potvrđuje u skladu sa zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

 

Zakoni u obrazovanju:

Pročitajte više: http://edukacija.rs/obrazovanje-odraslih 

 

РОКОВНИК АКТИВНОСТИ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

ШК.  2018/2019

 

Ред.

бр.

ИСПИТНИ РОКОВИ

ПРИЈАВА ИСПИТА

КОНСУЛТАЦИЈЕ

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА(од-до)

1

ОКТОБАРСКИ

17.09.2018  -  19.09. 2018.

По посебном распореду

17.10. 2018 - 31.10. 2018.

2

ДЕЦЕМБАРСКИ

13.11.2018 - 15.11.2018.

По посебном распореду

11.12.2018 - 25.12.2018.

3

ФЕБРУАРСКИ

09.01.201910.01.2019.

По посебном распореду

18.02.2019 -01.03.2019.

4

АПРИЛСКИ

12.03.2019 - 14.03.2019.

По посебном распореду

10.04.2019 - 23.04.2019.

5

ЈУНСКИ

14.05.2019 - 16.05.2019.

По посебном распореду

03.06.2019 - 19.06.2019

6

АВГУСТОВСКИ

16.08.2019.

нема

19.08.2019 - 30.08.2019.

За упис је потребно:

Оверене копије или оригинали

  • сведочанстава о претходно завршеним разредима
  • диплома
  • извод из мат. књиге рођених
  • лекарско уверење за образовни профил који полазник уписује (код изабраног лекара)
  • уплата на рачун 3300 дин

 

Nalog za uplatu - primer.jpg